Privacyverklaring Flamma Business Development BV

Laatste update: 8 juni 2021

Flamma Business Development BV (hierna: Flamma) is gevestigd aan de N.C.B.-laan 45A, 5462 GB te Veghel en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17193543.

Flamma doet alleen zaken met andere ondernemingen, ingeschreven in de Kamer van Koophandel, dus niet met particulieren.

Als Flamma de beschikking krijgt over uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze gegevens in overeenstemming met dit privacy statement.

Flamma vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers, klanten, opdrachtgevers, medewerkers van klanten, (tijdelijke) werknemers, zelfstandig ondernemers en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Deze privacyverklaring bevat zes onderdelen. Samen vormen zij de basis waarop uw privacy bewezen bij ons in goede handen is.

Persoonsgegevens die Flamma verwerkt:

 • Flamma verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of voor of bij ons wilt werken;
 • En/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij, indien relevant, verwerken:
NAW gegevens, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, e-mailadres, BSN, bankrekeningnummer (IBAN), KVK inschrijving, Handelsnaam.

Flamma verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten te kunnen verlenen
 • Om de diensten zo goed mogelijk te laten functioneren
 • Om de werking van haar diensten te kunnen verbeteren
 • Om statistieken te kunnen genereren
 • Het uitleveren van goederen of het uitvoeren van diensten
 • Het afhandelen van uw betaling aan ons en onze (salaris)betaling aan u
 • Het opnemen van contact indien noodzakelijk
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Informatie in het kader van “ken uw klant”
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals eventuele certificering

Geautomatiseerde besluitvorming:

Flamma neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Flamma) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Flamma bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens vernietigen wij 90 dagen na beëindigen van onze relatie, met uitzondering van gegevens die wij in het kader van wettelijke plicht moeten bewaren (belastingen en verzekeringen).

Delen van persoonsgegevens met derden:

Flamma verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, met klanten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en in alle overige gevallen waarin Flamma hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland indien dat nodig is voor de uitvoering van onze zakelijke activiteiten. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Flamma blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Flamma gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Flamma en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Wij moeten er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, daarom vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en binnen de wettelijke termijn van vier weken, op uw verzoek.

Flamma wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Flamma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met uw contactpersoon bij ons of via [email protected].

Flamma Business Development BV
N.C.B.-laan 45A
5462 GB Veghel
Tel.: +31 413 366 005
Email: [email protected]